1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Silvi’s Nailsalon en een cliënt waarop Silvi’s Nailsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Silvi’s Nailsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een afspraak die telefonisch, in de studio, per e-mail of per bericht (social media, WhatsApp, SMS etc.) gemaakt is, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, melden aan Silvi’s Nailsalon, middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website; silvisnailsalon.nl.

Indien de cliënt deze verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, rekent Silvi’s Nailsalon 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Silvi’s Nailsalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag rekenen. Silvi’s Nailsalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch 24 uur voorafgaande aan een afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zicht niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeggen.

4. Betaling
Silvi’s Nailsalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in nagelstudio Silvi’s Nailsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Silvi’s Nailsalon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Silvi’s Nailsalon voorafgaand aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dast deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Silvi’s Nailsalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestand.

Silvi’s Nailsalon behandelt de gegevens van de cliënt als vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Silvi’s Nailsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Silvi’s Nailsalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Silvi’s Nailsalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Silvi’s Nailsalon is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen. Silvi’s Nailsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 8. Garantie
Silvi’s Nailsalon geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

De garantie vervalt indien;

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door derden.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels opzettelijk heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken/afgetrokken.
  • De cliënt andere producten dan de door Silvi’s Nailsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging van de kunstnagels zoals beschreven in de advies folder, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt jonger dan 18 jaar is.
  • De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip/sjabloon, 2/3 nagelbed).

 

9. Beschadiging & diefstal
Silvi’s Nailsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Silvi’s Nailsalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of per telefoon worden gemeld aan de eigenaar van Silvi’s Nailsalon en de behandelend stylist. Silvi’s Nailsalon moet de klacht binnen 5 werkdagen adequaat beantwoorden. Indien een klacht afgerond is, zal Silvi’s Nailsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Silvi’s Nailsalon en beklaagde niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de beklaagde het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien Silvi’s Nailsalon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Silvi’s Nailsalon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Silvi’s Nailsalon. Bij instemming mag Silvi’s Nailsalon hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde norm. Indien de cliënt herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Silvi’s Nailsalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van reden.

13. Roken
In de salon wordt niet gerookt.

14. Salon
In de salon is ruimte voor maximaal 4 cliënten. Meer dan 4 cliënten worden niet toegelaten.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Silvi’s Nailsalon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

16. Leeftijd
De minimale leeftijd die Silvi’s Nailsalon hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of acryl) is 18 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 18 jaar graag even contact opnemen met Silvi’s Nailsalon.